npm usage

背景

写web甚久,但是crud而已,没有特别的高层次产物和沉淀, 需要了解一个语言的生态得先从包管理工具入手.本着以后希望沉淀一个自己的组件包,告别copy and Modify 模式. 简单了解了下npm, 记录如下

发布逻辑

创建工程

以 react 组件包举例子.

1
2
3
npx create-react-app my-app --typescript

cd my-app

新增账号

如果已经有账号可以不需要

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
➜ schema-antd git:(master) ✗ npm adduser 
Username: yishenggudou
Password: 
Email: (this IS public) yishenggudou@gmail.com
Logged in as yishenggudou on https://registry.npmjs.org/.


  ╭────────────────────────────────────────────────────────────────╮
  │                                │
  │    New minor version of npm available! 6.7.0 → 6.11.3    │
  │  Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.11.3  │
  │        Run npm install -g npm to update!        │
  │                                │
  ╰────────────────────────────────────────────────────────────────╯

➜ schema-antd git:(master)

确认

1
2
3
➜ schema-antd git:(master) ✗ npm who am i
yishenggudou
➜ schema-antd git:(master) ✗ 

打包

1
npm pack

将会形成一个tar.gz的包, 可以被npm直接install

确认package是否为共有

需要改private为false 否则是不能被发布的.

发布

1
npm publish

执行日志如下

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
 schema-antd git:(master) npm publish
npm notice 
npm notice 📦 schema-antd@0.1.0
npm notice === Tarball Contents === 
npm notice 820B  package.json       
npm notice 2.1kB  README.md         
npm notice 417.6kB schema-antd-0.1.0.tgz   
npm notice 491B  tsconfig.json       
npm notice 475.5kB yarn.lock         
npm notice 3.9kB  public/favicon.ico    
npm notice 1.7kB  public/index.html     
npm notice 5.3kB  public/logo192.png    
npm notice 9.7kB  public/logo512.png    
npm notice 494B  public/manifest.json   
npm notice 57B   public/robots.txt     
npm notice 492B  src/App.css        
npm notice 248B  src/App.test.tsx     
npm notice 569B  src/App.tsx        
npm notice 0    src/command/BaseCommand.ts
npm notice 366B  src/index.css       
npm notice 452B  src/index.tsx       
npm notice 2.7kB  src/logo.svg       
npm notice 40B   src/react-app-env.d.ts  
npm notice 5.2kB  src/serviceWorker.ts   
npm notice === Tarball Details === 
npm notice name:     schema-antd               
npm notice version:    0.1.0                  
npm notice package size: 626.7 kB                
npm notice unpacked size: 927.7 kB                
npm notice shasum:    7ff15b367e419747206930a3b079153210b6cfe4
npm notice integrity:   sha512-gC6cIxgK0eKuS[...]He6J3bz1OEqmQ==
npm notice total files:  20                   
npm notice 
+ schema-antd@0.1.0
 schema-antd git:(master) 

如果报错需要根据具体情况处理

最终可以在 npm官网 上看到你的包, 包名需要替换为自己内容

国内镜像

yarn

1
2
3
4
5
6
7
8
yarn config set registry https://registry.npm.taobao.org -g
yarn config set disturl https://npm.taobao.org/dist -g
yarn config set electron_mirror https://npm.taobao.org/mirrors/electron/ -g
yarn config set sass_binary_site https://npm.taobao.org/mirrors/node-sass/ -g
yarn config set phantomjs_cdnurl https://npm.taobao.org/mirrors/phantomjs/ -g
yarn config set chromedriver_cdnurl https://cdn.npm.taobao.org/dist/chromedriver -g
yarn config set operadriver_cdnurl https://cdn.npm.taobao.org/dist/operadriver -g
yarn config set fse_binary_host_mirror https://npm.taobao.org/mirrors/fsevents -g

npm

1
2
3
4
5
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
npm config set disturl https://npm.taobao.org/dist
npm config set electron_mirror https://npm.taobao.org/mirrors/electron/
npm config set sass_binary_site https://npm.taobao.org/mirrors/node-sass/
npm config set phantomjs_cdnurl https://npm.taobao.org/mirrors/phantomjs/

总结

npm在易用性上做的非常不错,我们只需要几个命令就可以完成发布和创建,重点是每个命令的语义非常清晰,一下子就能理解看明白, 且配置文件只有一个package.json,一目了然, 对比java的maven和 python的 pypi 实在好用太多 npm上包的数量这么多跟npm好用有离不开的关系

来世做李白

social